Skip to content
dobre-relacje
Menu

Informacje prawne i ogólne warunki sprzedaży

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I INFORMACJA PRAWNA

Nazwa firmy: Magdalena Fabritius
Status: Przedsiębiorca
NUMER SYREN: 980297089
Zwolniony z rejestracji na podstawie art. L. 123-1-1 kodeksu handlowego.
Nie dotyczy podatku VAT, art. 293B CGI
Adres: 16 rue de Saint-Louis, 68220 Hesingue
Adres email do kontaktu :
contakt@magdalenafabritius.com

Odpowiedzialna za publikację na stronie: Magdalena Fabritius
Stworzenie serwisu: Katarzyna Nowak, Media in Motion
Strona hostowana przez: RCS Lille Métropole 424 761 419 00045 Kod APE 2620Z N° TVA: FR 22 424 761 419 Siège social: 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – Francja

ZAKRES USŁUG

Usługodawca świadczy usługi w formie konsultacji on-line, konsultacji stacjonarnych oraz konsultacji drogą elektroniczną – drogą elektroniczną i/lub za pośrednictwem formularzy elektronicznych i komunikatorów internetowych, a także warsztatów, szkoleń i sprzedaży ebooków.

Każda konsultacja (w formie indywidualnej bądź grupowej), niezależnie od formy jej realizacji, stanowi usługę w rozumieniu niniejszego regulaminu i jest odpłatna.

Każda osoba („Klient”) ma obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem przed skorzystaniem z usług Magdaleny Fabritius. Pisemna (e-mailowa) akceptacja oferty przesłanej przez Usługodawcę oznacza akceptację postanowień Regulaminu przez Klienta.

CENA, PŁATNOŚCI I ZWROTY

Wyświetlane ceny są cenami netto (nie dotyczy podatku VAT, art. 293B CGI), wyrażonymi w euro (€) oraz złotych (Zł). Właściciel serwisu www.magdalenafabritius.com zastrzega sobie prawo do zmiany cen w dowolnym momencie, przy czym faktura za produkt będzie realizowana w oparciu o cenę obowiązującą w chwili zatwierdzenia zamówienia.

W przypadku nieobecności lub wycofania się Klienta z Usługi, z jakiejkolwiek przyczyny, Klient pozostanie odpowiedzialny za opłacenie proporcjonalnej części zrealizowanego programu, plus opłata za anulowanie w wysokości 50 euro. Odwołanie sesji musi nastąpić najpóźniej na 24 godziny przed planowanym terminem. Po tym terminie klient jest zobowiązany uiścić 100 % kwoty za niewykorzystaną sesję.

W przypadku, gdy Klient po zawarciu umowy i dokonaniu płatności nie będzie mógł uczestniczyć w sesji w ustalonym wcześniej terminie, lecz poinformuje o tym Usługodawcę pisemnie (elektronicznie) do 48 godzin przed datą zaplanowanej sesji, będzie mógł odbyć sesję w terminie dogodnym dla siebie oraz usługodawcy, z uwzględnieniem terminów określonych w niniejszym Regulaminie.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do anulowania programu, jeżeli w dowolnym momencie uzna, że kontynuacja programu nie jest korzystna dla klienta. W takim przypadku Klient odpowiada jedynie za proporcjonalną część otrzymanych usług.

DEKLARACJA KLIENTA

Uczestnicząc w sesjach Klient otrzymuje wiedzę i metody działania z zakresu objętego sesjami. W razie potrzeby informacje te będą także zawarte w materiałach przekazywanych Klientowi. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności i nie daje Klientowi gwarancji osiągnięcia zamierzonych efektów związanych z zakresem tematycznym sesji. Klient ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania przedstawionych mu sposobów działania, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania ich w sposób niezgodny z instrukcjami Usługodawcy.

Klient oświadcza, że nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń w stosunku do usługodawcy w związku z czynnościami i wydarzeniami, w których brał udział.

Klient, który będzie brał udział w sesjach organizowanych przez Usługodawcę oświadcza, że nie będzie ich nagrywał ani rozpowszechniał w żadnej formie. Wszystkie materiały stworzone przez Usługodawcę podlegają ochronie prawa autorskiego i są udostępniane Usługobiorcy wyłącznie do użytku prywatnego. Materiały stworzone przez Usługodawcę nie mogą być sprzedawane, odsprzedawane ani udostępniane publicznie osobom nieuczestniczącym w sesjach prowadzonych przez Usługodawcę.

Klient wyraża zgodę na otrzymywanie treści cyfrowych, które dostarczane są drogą elektroniczną w formie załącznika.

WYŁĄCZENIA

Klient rozumie, że rolą Doradcy nie jest prowadzenie terapii, diagnozowanie, leczenie ani wyleczenie jakiegokolwiek schorzenia lub innej dolegliwości fizycznej lub psychicznej. Doradca raczej doradza, dzieli się wiedzą i wspiera naukę poprzez podejście holistyczne. Doradca wspiera klientów w osiąganiu własnych celów, pomagając klientom we wdrażaniu pozytywnych, trwałych zmian w stylu życia. Klient rozumie, że Doradca nie działa w charakterze terapeuty, psychologa ani innego licencjonowanego lub zarejestrowanego specjalisty i że wszelkie porady udzielone przez Doradcę nie mają na celu zastąpić porady tych specjalistów.

Jeżeli Klient znajduje się pod opieką lekarza lub aktualnie zażywa leki na receptę, powinien najpierw omówić zakres świadczenia usług ze swoim lekarzem. Klient zdecydował się na współpracę z Doradcą i rozumie, że otrzymane informacje nie powinny być postrzegane jako porada psychologiczna lub terapeutyczna i nie mogą zastępować wizyty u licencjonowanych pracowników służby zdrowia.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSOBISTA I ZWOLNIENIE Z ROSZCZEŃ ZWIĄZANYCH Z OPIEKĄ ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Klient przyjmuje do wiadomości, że bierze pełną odpowiedzialność za swoje życie i dobro, a także życie i dobro jego rodziny i dzieci oraz za wszystkie decyzje podjęte w trakcie i po zakończeniu programu. Klient zwalnia Doradcę z wszelkiej odpowiedzialności, odszkodowań, podstaw powództwa, zarzutów, pozwów, kwot pieniężnych, roszczeń i żądań prawnych lub słusznych, jakie Klient kiedykolwiek miał, teraz ma lub będzie miał w przyszłości wobec Doradcy, wynikające z przeszłego lub przyszłego udziału Klienta w doradztwie lub z innego powodu w związku z doradztwem.

OCHRONA I DANYCH OSOBOWYCH

Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić doskonałe bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Zapoznaj się z sekcją „Polityka prywatności i plików cookies”.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Treść witryny www.magdalenafabritius.com oraz oferowane na niej produkty stanowią wyłączną własność właściciela witryny, chyba że zaznaczono inaczej. Jakakolwiek całkowita lub częściowa reprodukcja tej witryny przez jakąkolwiek osobę bez zgody właściciela jest zabroniona i stanowi naruszenie prawa na podstawie artykułów L. 335-2 i nast. Kodeksu Własności Intelektualnej. Zgodnie z art. L. 122-5 Kodeksu własności intelektualnej dozwolone jest krótkie cytowanie treści, pod warunkiem wyraźnego wskazania nazwiska autora i źródła, poprzez hiperłącze do jednej ze stron niniejszego serwisu.

WAŻNOŚĆ INFORMACJI

Informacje zawarte na tej stronie służą celom ogólnych informacji, udostępniania, wymiany, uczenia się i nie rości sobie prawa do absolutnej prawdy. Nie jest to forma terapii i nie może jej zastąpić. Strona internetowa może ulec zmianie bez powiadomienia. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku dostępu lub braku dostępu do tej witryny oraz korzystania lub niezawodności witryny lub jej zawartości.

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

Wszystkie klauzule zawarte w niniejszych ogólnych warunkach sprzedaży, a także wszystkie operacje kupna i sprzedaży, o których mowa w tych ogólnych warunkach sprzedaży, będą podlegać prawu francuskiemu.