Skip to content
dobre-relacje
Menu

Regulamin newslettera

REGULAMIN NEWSLETTERA

DEFINICJE 

 1. Formularz zapisu na Newsletter – formularz dostępny w serwisie lub innej stronie internetowej udostępnionej przez właściciela, umożliwiający zapis do usługi
  Newsletter. 
 2. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez właściciela Serwisu na rzecz Użytkownika, który dokonał aktywnego zapisu na listę Subskrybentów za pośrednictwem formularza zapisu dostępnego w ramach Serwisu lub na dedykowanej stronie zapisu do usługi Newsletter.
 3. Materiały – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, w tym w szczególności informacje udostępniane w zamian za zapis do Newslettera lub dane wytwarzane lub dostarczane w trakcie świadczenia usługi Newsletter.
 4. Subskrybent – Użytkownik, który wyraził chęć korzystania z usługi Newsletter oraz wyraził zgodę na otrzymywanie wiadomości za pośrednictwem e-mail na podany
  przez siebie adres poczty elektronicznej.
 5. Płatność danymi – udostępnienie danych osobowych Użytkownika w zamian za dostarczenie materiałów. 
 6. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Użytkownik jest zobowiązany zapłacić właścicielowi Serwisu za produkt, a w odniesieniu do produktu cyfrowego – także cyfrowe odwzorowanie wartości; cena w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy o prawach konsumenta.
 7. Regulamin Newslettera – ten dokument.
 8. Serwis – strona internetowa pod adresem www.magdalenafabritius.com oraz wszystkie jej podstrony lub subdomeny.
 9. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis, chcąca korzystać z usługi Newsletter. Serwis nie jest przeznaczony dla dzieci i osób poniżej 18 roku życia. Właściciel Serwisu jest uprawniony do podejmowania działań w celu weryfikacji wieku Użytkownika.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika złożone za pośrednictwem Serwisu, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, zmierzające do zawarcia umowy na warunkach określonych w warunkach sprzedaży.

INFORMACJE O SERWISIE 

 1. Właścicielem Serwisu www.magdalenafabritius.com jest Magdalena Fabritius, pod adresem, 16 rue de Saint-Louis, 68220 Hesingue, France,
  email: contact@magdalenafabritius.com 
 2. Za pośrednictwem Serwisu właściciel świadczy usługi, w tym usługę Newsletter oraz umożliwia Użytkownikowi zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych, w ramach której dochodzi do płatności danymi.

WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Korzystanie ze Strony oraz sklepu i wymaga odpowiednio skonfigurowanego komputera jak również telefonów i tabletów podłączonych do sieci Internet.
 2. Do zamówienia i korzystania z usługi Newslettera wymagane są:
  • dostęp do Internetu oraz sprzęt umożliwiający złożenie Zamówienia;
  • odpowiednio skonfigurowana przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies
  • aktywna i odpowiednio skonfigurowana poczta elektroniczna należąca do użytkownika, użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia, czy maile ze strony, bądź sklepu, nie trafiają do skrzynki: spam/ oferty/inne lub. Trafianie Newslettera do tych skrzynek nie jest zależne od usługodawcy.
 3. Usługodawca podejmuje odpowiednie działania w celu prawidłowego działania Strony i sklepu oraz usługi Newslettera. 

DANE OSOBOWE

Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem.

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z NEWSLETTERA

 1. Regulamin Newslettera określa zasady korzystania z usługi newsletter, sposób zawierania i rozwiązywania umów o dostarczenie treści cyfrowych, w ramach której
  dochodzi do płatności danymi lub uiszczenia ceny, warunki dostawy oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z Newslettera właściciel serwisu udostępnia użytkownikowi regulamin Newslettera w sposób nieodpłatny na dole strony internetowej oraz każdorazowo przy formularzu zapisu na newsletter.

USŁUGA NEWSLETTERA

 1. Zamówienie następuje poprzez uzupełnienie Formularza z wyrażeniem zgody.
 2. Celem Zamówienia konieczne jest podanie następujących danych: imię, adres email, oraz zaznaczenie następującego checkoboxu pod Formularzem:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymania newslettera, w tym danych handlowych i marketingowych drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres email, przez Magdalenę Fabritius prowadzącą działalność jako: Magdalena Fabritius, 16 rue de Saint-Louis, 68220 Hesingue, France. Szczegółowe informacje dotyczące Newslettera znajdziesz w regulaminie Newslettera. Administratorem twoich danych osobowych jest Magdalena Fabritius, 16 rue de Saint Louis, 68220 Hesingue, France. Zgodę możesz wycofać w każdej chwili. Więcej informacji o przetwarzaniu twoich danych osobowych, znajdziesz w polityce prywatności.
 3. Powyższe jest niezbędne celem złożenia Zamówienia.
 4. Potwierdzenie Zamówienia usługi Newsletter oraz jej uruchomienie odbywa się poprzez specjalny link – hiperłącze udostępnionego w mailu potwierdzającym Zamówienie. Po jego kliknięciu przez Użytkownika usługa Newslettera zostaje uruchomiona.
 5. Potwierdzenie zapisu oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na wysyłanie do niego informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Powyższe zgody są dobrowolne, jednak konieczne do zapisu na listę subskrybentów oraz wysyłki Newslettera. Brak zgody powoduje, że usługa Newsletter nie będzie mogła być świadczona. W każdej chwili Subskrybent może wycofać udzielone zgody, co spowoduje zaprzestanie świadczenia usługi Newsletter. Z chwilą skutecznego zapisu na listę subskrybentów dochodzi do zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych w zamian za płatność danymi. 
 6. Złożenie Zamówienia w sposób określony powyżej jest różnoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie Newslettera
 7. Regulamin Newslettera określa zasady korzystania z usługi newsletter, sposób zawierania i rozwiązywania umów o dostarczenie treści cyfrowych, w ramach której
  dochodzi do płatności danymi oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 8. Przed rozpoczęciem korzystania z Newslettera właściciel serwisu udostępnia użytkownikowi regulamin Newslettera w sposób nieodpłatny na dole strony internetowej oraz każdorazowo przy formularzu zapisu na newsletter.
 9. Użytkownik zawiera umowę o dostarczenie treści cyfrowych w ramach której jest zobowiązany dokonać płatności danymi.
 10. Właściciel Serwisu świadczy Usługę elektroniczną w postaci usługi Newslettera, która polega na kierowaniu do Użytkowników zapisanych na listę Subskrybentów informacji handlowych i marketingowych, w tym artykułach, inspirujących treści, wpisów w mediach społecznościowych, produktach i usługach czy wydarzeniach lub warsztatach za pośrednictwem komunikacji e-mail.
 11. Użytkownik chcący korzystać z usługi Newsletter zobowiązany jest do podania prawdziwych danych osobowych podczas uzupełniania Formularza zapisu oraz ich
  aktualizowania w razie ich zmiany. 
 12. Usługa Newsletter jest objęta prawami autorskimi i innymi prawami majątkowymi przysługującymi właścicielowi serwisu.  

WYSYŁKA I CZAS TRWANIA NEWSLETTERA

 1. Usługodawca jest uprawniony do wysyłania Newslettera nieregularnie tj. w określonym przez siebie czasie.
 2. Umowa na usługę Newslettera zostaje zawarta na czas nieoznaczony lub do momentu wycofania zgody przez Użytkownika.
 3. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę na usługę Newslettera wysyłając email na adres contact@magdalenafabritius.com  Wypowiedzenie następuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o wypowiedzeniu umowy.
 4. Użytkownik może również zrezygnować z usługi Newslettera korzystając ze specjalnego linku hiperłącza udostępnianego w każdym Newsletterze. W takim przypadku rezygnacja ma skutek natychmiastowy. 

REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące usługi Newslettera można składać mailowo na adres contact@magdalenafabritius.com
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dane kontaktowe osoby składającej reklamację i uzasadnienie reklamacji wraz ze wskazaniem wszystkich okoliczności.
 3. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w formie mailowej na wskazany adres email.
 4. Użytkownik będący konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, jest uprawniony do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych: rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz poprzez unijną platformę internetową ODR dostępną pod adresem strony internetowej: https://ec.europa.eu/consumers/odr

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą bezpośrednio poprzez: adres mailowy:contact@magdalenafabritius.com
 2. Treści przesyłane w Newsletterze stanowią własność właściciela serwisu i stanowią jego prawa własności intelektualnej.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi Newslettera w każdym czasie o czym poinformuje Użytkownika mailowo na adres wskazany przy zapisie na usługę Newslettera.
 4. Usługodawca uprawniony jest do dokonywania zmian w Regulaminie pod warunkiem, że nie będą one mniej korzystne dla Użytkownika, z wyprzedzeniem 14 dni, o czym Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną na adres e- mail przypisany do wysyłki Newslettera oraz zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w uzasadnionych przypadkach w szczególności w przypadku zmiany przepisów powszechnie  obowiązującego prawa, zakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji wymagających zawarcia ich w Regulaminie, zmiany redakcyjne, aktualizacja danych Usługodawcy, zmian wymagań technicznych. 
 6. W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika wprowadzonych zmian do Regulaminu jest on uprawniony do wypowiedzenia usługi Newslettera w terminie
  do 30 dni od dnia poinformowania go o zmianie Regulaminu.
 7. Materiały i treści wysyłane poprzez newsletter nie są formą terapii i nie mogą jej zastąpić. Mają charakter informacyjny i edukacyjny.
 8. Dla wszelkich stosunków prawnych wynikających z tego Regulaminu właściwe jest prawo francuskie.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.02.2024.